திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : பயனில சொல்லாமை/Payanila Sollaamai

இயல்/Iyal : இல்லறவியல்/Illaraviyal

பால்/Paal : அறத்துப்பால்/Araththuppaal

குறள் 191
பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான்
எல்லாரும் எள்ளப் படும்

விளக்கம்
பலரும் வெறுக்கும்படியான பயனற்ற சொற்களைப் பேசுபவரை எல்லோரும் இகழ்ந்துரைப்பார்கள்

Couplet 191
Words without sense, while chafe the wise,
Who babbles, him will all despise

Transliteration
Pallaar Muniyap Payanila Solluvaan
Ellaarum Ellap Patum

Explanation
He who to the disgust of many speaks useless things will be despised by all

குறள் 192
பயனில பல்லார்முன் சொல்லல் நயனில
நட்டார்கட் செய்தலிற் றீது

விளக்கம்
பலர்முன் பயனில்லாத சொற்களைக் கூறுவது, நட்புக்கு மாறாகச் செயல்படுவதைக் காட்டிலும் தீமையுடையதாகும்

Couplet 192
Words without sense, where many wise men hear, to pour
Than deeds to friends ungracious done offendeth more

Transliteration
Payanila Pallaarmun Sollal Nayanila
Nattaarkan Seydhalir Reedhu

Explanation
To speak useless things in the presence of many is a greater evil than to do unkind things towards friends

குறள் 193
நயனில னென்பது சொல்லும் பயனில
பாரித் துரைக்கும் உரை

விளக்கம்
பயனற்றவைகளைப்பற்றி ஒருவன் விரிவாகப் பேசிக் கொண்டிருப்பதே அவனைப் பயனற்றவன் என்று உணர்த்தக் கூடியதாகும்

Couplet 193
Diffusive speech of useless words proclaims
A man who never righteous wisdom gains

Transliteration
Nayanilan Enpadhu Sollum Payanila
Paarith Thuraikkum Urai

Explanation
That conversation in which a man utters forth useless things will say of him "he is without virtue."

குறள் 194
நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன்சாராப்
பண்பில்சொல் பல்லா ரகத்து

விளக்கம்
பயனற்றதும், பண்பற்றதுமான சொற்களைப் பலர்முன் பகர்தல் மகிழ்ச்சியைக் குலைத்து, நன்மையை மாய்க்கும்

Couplet 194
Unmeaning, worthless words, said to the multitude,
To none delight afford, and sever men from good

Transliteration
Nayansaaraa Nanmaiyin Neekkum Payansaaraap
Panpilsol Pallaa Rakaththu

Explanation
25 The words devoid of profit or pleasure which a man speaks will, being inconsistent with virtue,

குறள் 195
சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயனில
நீர்மை யுடையார் சொலின்

விளக்கம்
நல்ல பண்புடையவர் பயனில்லாத சொற்களைக் கூறுவாரானால் அவருடைய மேம்பாடு அவர்க்குரிய மதிப்போடு நீங்கி விடும்

Couplet 195
Gone are both fame and boasted excellence,
When men of worth speak of words devoid of sense

Transliteration
Seermai Sirappotu Neengum Payanila
Neermai Yutaiyaar Solin

Explanation
If the good speak vain words their eminence and excellence will leave them

குறள் 196
பயனில்சொல் பாராட்டு வானை மகனெனல்
மக்கட் பதடி யெனல்

விளக்கம்
பயனற்றவைகளைச் சொல்லிப் பயன்பெற நினைப்பவனை, மனிதன் என்பதைவிட அவன் ஒரு பதர் என்பதே பொருத்தமானதாகும்

Couplet 196
Who makes display of idle words' inanity,
Call him not man, -chaff of humanity

Transliteration
Payanil Sol Paaraattu Vaanai Makanenal
Makkat Padhati Yenal

Explanation
Call not him a man who parades forth his empty words Call him the chaff of men

குறள் 197
நயனில சொல்லினுஞ் சொல்லுக சான்றோர்
பயனில சொல்லாமை நன்று

விளக்கம்
பண்பாளர்கள், இனிமையல்லாத சொற்களைக்கூடச் சொல்லி விடலாம்; ஆனால் பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லாமல் இருப்பதே நல்லது

Couplet 197
Let those who list speak things that no delight afford,
'Tis good for men of worth to speak no idle word

Transliteration
Nayanila Sollinunj Cholluka Saandror
Payanila Sollaamai Nandru

Explanation
Let the wise if they will, speak things without excellence; it will be well for them not to speak useless things

குறள் 198
அரும்பய னாயும் அறிவினார் சொல்லார்
பெரும்பய னில்லாத சொல்

விளக்கம்
அரும்பயன்களை ஆராய்ந்து அறியக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர், பெரும்பயன் விளைவிக்காத எந்தச் சொல்லையும் பயன்படுத்த மாட்டார்

Couplet 198
The wise who weigh the worth of every utterance,
Speak none but words of deep significance

Transliteration
Arumpayan Aayum Arivinaar Sollaar
Perumpayan Illaadha Sol

Explanation
The wise who seek after rare pleasures will not speak words that have not much weight in them

குறள் 199
பொருள்தீர்ந்த பொச்சாந்துஞ் சொல்லார் மருள்தீர்ந்த
மாசறு காட்சி யவர்

விளக்கம்
மயக்கம் சிறிதுமில்லாத மாசற்ற அறிவுடையவர் மறந்தும்கூடப் பயனற்ற சொற்களைச் சொல்ல மாட்டார்

Couplet 199
The men of vision pure, from wildering folly free,
Not e'en in thoughtless hour, speak words of vanity

Transliteration
Poruldheerndha Pochchaandhunj Chollaar Maruldheerndha
Maasaru Kaatchi Yavar

Explanation
Those wise men who are without faults and are freed from ignorance will not even forgetfully speak things that profit not

குறள் 200
சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க
சொல்லிற் பயனிலாச் சொல்

விளக்கம்
பயனளிக்காத சொற்களை விடுத்து மனத்தில் பதிந்து பயனளிக்கக் கூடிய சொற்களையே கூற வேண்டும்

Couplet 200
If speak you will, speak words that fruit afford,
If speak you will, speak never fruitless word

Transliteration
Solluka Sollir Payanutaiya Sollarka
Sollir Payanilaach Chol

Explanation
Speak what is useful, and speak not useless words

 
Top