திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : நிலையாமை/Nilaiyaamai

இயல்/Iyal : துறவறவியல்/Thuravaraviyal

பால்/Paal : அறத்துப்பால்/Araththuppaal

குறள் 331
நில்லாத வற்றை நிலையின என்றுணரும்
புல்லறி வாண்மை கடை

விளக்கம்
நிலையற்றவைகளை நிலையானவை என நம்புகின்ற அறியாமை மிக இழிவானதாகும்

Couplet 331
Lowest and meanest lore, that bids men trust secure,
In things that pass away, as things that shall endure

Transliteration
Nillaadha Vatrai Nilaiyina Endrunarum
Pullari Vaanmai Katai

Explanation
That ignorance which considers those things to be stable which are not so, is dishonourable (to the wise)

குறள் 332
கூத்தாட் டவைக்குழாத் தற்றே பெருஞ்செல்வம்
போக்கும் அருவிளிந் தற்று

விளக்கம்
சேர்த்து வைத்த பணமும் சொத்தும் ஒருவரை விட்டுப் போவது, கூத்து முடிந்ததும் மக்கள் அரங்கத்தை விட்டுக் கலைந்து செல்வதைப் போன்றதாகும்

Couplet 332
As crowds round dancers fill the hall, is wealth's increase;
Its loss, as throngs dispersing, when the dances cease

Transliteration
Kooththaattu Avaik Kuzhaath Thatre Perunjelvam
Pokkum Adhuvilin Thatru

Explanation
The acquisition of wealth is like the gathering together of an assembly for a theatre; its expenditure is like the breaking up of that assembly

குறள் 333
அற்கா இயல்பிற்றுச் செல்வம் அதுபெற்றால்
அற்குப ஆங்கே செயல்

விளக்கம்
நம்மை வந்தடையும் செல்வம் நிலையற்றது என்பதை உணர்ந்து அதைக் கொண்டு அப்பொழுதே நிலையான நற்செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும்

Couplet 333
Unenduring is all wealth; if you wealth enjoy,
Enduring works in working wealth straightway employ

Transliteration
Arkaa Iyalpitruch Chelvam Adhupetraal
Arkupa Aange Seyal

Explanation
Wealth is perishable; let those who obtain it immediately practise those (virtues) which are imperishable

குறள் 334
நாளென ஒன்றுபோற் காட்டி உயிரீரும்
வாள துணர்வார்ப் பெறின்

விளக்கம்
வாழ்க்கையைப் பற்றி உணர்ந்தவர்கள், நாள் என்பது ஒருவரின் ஆயுளை அறுத்துக் குறைத்துக் கொண்டேயிருக்கும் வாள் என்று அறிவார்கள்

Couplet 334
As 'day' it vaunts itself; well understood, 'tis knife',
That daily cuts away a portion from thy life

Transliteration
Naalena Ondrupor Kaatti Uyir Eerum
Vaaladhu Unarvaarp Perin

Explanation
Time, which shows itself (to the ignorant) as if it were something (real) is in the estimation of the wise (only) a saw which cuts down life

குறள் 335
நாச்செற்று விக்குள்மேல் வாராமுன் நல்வினை
மேற்சென்று செய்யாப் படும்

விளக்கம்
வாழ்க்கையின் நிலையாமையை உணர்ந்து நம் உயிர் இருக்கும் போதே உயர்ந்த நற்பணிகளை ஆற்றிட முனைய வேண்டும்

Couplet 335
Before the tongue lie powerless, 'mid the gasp of gurgling breath,
Arouse thyself, and do good deeds beyond the power of death

Transliteration
Naachchetru Vikkulmel Vaaraamun Nalvinai
Mersendru Seyyap Patum

Explanation
Let virtuous deeds be done quickly, before the biccup comes making the tongue silent

குறள் 336
நெருந லுளனொருவன் இன்றில்லை என்னும்
பெருமை யுடைத்திவ் வுலகு

விளக்கம்
இந்த உலகமானது, நேற்று உயிருடன் இருந்தவரை இன்று இல்லாமல் செய்து விட்டோம் என்ற அகந்தையைப் பெருமையாகப் கொண்டதாகும்

Couplet 336
Existing yesterday, today to nothing hurled!-
Such greatness owns this transitory world

Transliteration
Nerunal Ulanoruvan Indrillai Ennum
Perumai Utaiththuiv Vulaku

Explanation
This world possesses the greatness that one who yesterday was is not today

குறள் 337
ஒருபொழுதும் வாழ்வ தறியார் கருதுப
கோடியு மல்ல பல

விளக்கம்
ஒரு பொழுதுகூட வாழ்க்கையைப் பற்றி உண்மையைச் சிந்தித்து அறியாதவர்களே, ஆசைக்கோர் அளவின்றி மனக் கோட்டைகள் கட்டுவார்கள்

Couplet 337
Who know not if their happy lives shall last the day,
In fancies infinite beguile the hours away

Transliteration
Orupozhudhum Vaazhvadhu Ariyaar Karudhupa
Kotiyum Alla Pala

Explanation
Innumerable are the thoughts which occupy the mind of (the unwise), who know not that they shall live another moment

குறள் 338
குடம்பை தனித்தொழியப் புள்பறந் தற்றே
உடம்போ டுயிரிடை நட்பு

விளக்கம்
உடலுக்கும் உயிருக்கும் உள்ள உறவு முட்டைக்கும் பறவைக் குஞ்சுக்கும் உண்டான உறவு போன்றதுதான்

Couplet 338
Birds fly away, and leave the nest deserted bare;
Such is the short-lived friendship soul and body share

Transliteration
Kutampai Thaniththu Ozhiyap Pulparan Thatre
Utampotu Uyiritai Natpu

Explanation
The love of the soul to the body is like (the love of) a bird to its egg which it flies away from and leaves empty

குறள் 339
உறங்குவது போலுஞ் சாக்கா டுறங்கி
விழிப்பது போலும் பிறப்பு

விளக்கம்
நிலையற்ற வாழ்க்கையில், உறக்கத்திற்குப் பிறகு விழிப்பதைப் போன்றது பிறப்பு; திரும்ப விழிக்க முடியாத மீளா உறக்கம் கொள்வதே இறப்பு

Couplet 339
Death is sinking into slumbers deep;
Birth again is waking out of sleep

Transliteration
Urangu Vadhupolunj Chaakkaatu Urangi
Vizhippadhu Polum Pirappu

Explanation
Death is like sleep; birth is like awaking from it

குறள் 340
புக்கி லமைந்தின்று கொல்லோ உடம்பினுள்
துச்சி லிருந்த உயிர்க்கு

விளக்கம்
உடலுடன் தங்கியுள்ள உயிருக்கு அதனைப் பிரிந்தால் வேறு புகலிடம் கிடையாது

Couplet 340
The soul in fragile shed as lodger courts repose:-
Is it because no home's conclusive rest it knows

Transliteration
Pukkil Amaindhindru Kollo Utampinul
Thuchchil Irundha Uyirkku

Explanation
It seems as if the soul, which takes a temporary shelter in a body, had not attained a home

 
Top