திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram :  நடுவு நிலைமை/Natuvu Nilaimai

இயல்/Iyal : இல்லறவியல்/Illaraviyal

பால்/Paal : அறத்துப்பால்/Araththuppaal

குறள் 111
தகுதி யெனவொன்று நன்றே பகுதியாற்
பாற்பட் டொழுகப் பெறின்

விளக்கம்
பகைவர், அயலோர், நண்பர் எனப்பகுத்துப் பார்த்து ஒருதலைச் சார்பாக நிற்காமல் இருத்தலே நன்மை தரக்கூடிய நடுவுநிலைமை எனும் தகுதியாகும்

Couplet 111
If justice, failing not, its quality maintain,
Giving to each his due, -'tis man's one highest gain

Transliteration
Thakudhi Enavondru Nandre Pakudhiyaal
Paarpattu Ozhukap Perin

Explanation
That equity which consists in acting with equal regard to each of (the three) divisions of men [enemies, strangers and friends] is a pre-eminent virtue

குறள் 112
செப்பம் உடையவன் ஆக்கஞ் சிதைவின்றி
எச்சத்திற் கேமாப் புடைத்து

விளக்கம்
நடுவுநிலையாளனின் செல்வத்திற்கு அழிவில்லை; அது, வழிவழித் தலைமுறையினர்க்கும் பயன் அளிப்பதாகும்

Couplet 112
The just man's wealth unwasting shall endure,
And to his race a lasting joy ensure

Transliteration
Seppam Utaiyavan Aakkanj Chidhaivindri
Echchaththir Kemaappu Utaiththu

Explanation
The wealth of the man of rectitude will not perish, but will bring happiness also to his posterity

குறள் 113
நன்றே தரினும் நடுவிகந்தாம் ஆக்கத்தை
அன்றே யொழிய விடல்

விளக்கம்
நடுவுநிலை தவறுவதால் ஏற்படக்கூடிய பயன் நன்மையையே தரக் கூடியதாக இருந்தாலும், அந்தப் பயனைக் கைவிட்டு நடுவுநிலையைத்தான் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்

Couplet 113
Though only good it seem to give, yet gain
By wrong acquired, not e'en one day retain

Transliteration
Nandre Tharinum Natuvikandhaam Aakkaththai
Andre Yozhiya Vital

Explanation
Forsake in the very moment (of acquisition) that gain which, though it should bring advantage, is without equity

குறள் 114
தக்கார் தகவிலர் என்ப தவரவர்
எச்சத்தாற் காணப் படும்

விளக்கம்
ஒருவர் நேர்மையானவரா அல்லது நெறி தவறி, நீதி தவறி நடந்தவரா என்பது அவருக்குப் பின் எஞ்சி நிற்கப்போகும் புகழ்ச் சொல்லைக் கொண்டோ அல்லது பழிச் சொல்லைக் கொண்டோதான் நிர்ணயிக்கப்படும்

Couplet 114
Who just or unjust lived shall soon appear:
By each one's offspring shall the truth be clear

Transliteration
Thakkaar Thakavilar Enpadhu Avaravar
Echchaththaar Kaanap Patum

Explanation
The worthy and unworthy may be known by the existence or otherwise of good offsprings

குறள் 115
கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல நெஞ்சத்துக்
கோடாமை சான்றோர்க் கணி

விளக்கம்
ஒருவர்க்கு வாழ்வும், தாழ்வும் உலக இயற்கை; அந்த இரு நிலைமையிலும் நடுவுநிலையாக இருந்து உறுதி காட்டுவதே பெரியோர்க்கு அழகாகும்

Couplet 115
The gain and loss in life are not mere accident;
Just mind inflexible is sages' ornament

Transliteration
Ketum Perukkamum Illalla Nenjaththuk
Kotaamai Saandrork Kani

Explanation
Loss and gain come not without cause; it is the ornament of the wise to preserve evenness of mind (under both)

குறள் 116
கெடுவல்யான் என்ப தறிகதன் நெஞ்சம்
நடுவொரீஇ அல்ல செயின்

விளக்கம்
நடுவுநிலைமை தவறிச் செயல்படலாம் என்று ஒரு நினைப்பு ஒருவனுக்கு வந்து விடுமானால் அவன் கெட்டொழியப் போகிறான் என்று அவனுக்கே தெரியவேண்டும்

Couplet 116
If, right deserting, heart to evil turn,
Let man impending ruin's sign discern

Transliteration
Ketuvalyaan Enpadhu Arikadhan Nenjam
Natuvoreei Alla Seyin

Explanation
Let him whose mind departing from equity commits sin well consider thus within himself, "I shall perish."

குறள் 117
கெடுவாக வையா துலகம் நடுவாக
நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு

விளக்கம்
நடுவுநிலைமை தவறாமல் அறவழியில் வாழ்கிற ஒருவருக்கு அதன் காரணமாகச் செல்வம் குவியாமல் வறுமை நிலை ஏற்படுமேயானால் அவரை உலகம் போற்றுமே தவிரத் தாழ்வாகக் கருதாது

Couplet 117
The man who justly lives, tenacious of the right,
In low estate is never low to wise man's sight

Transliteration
Ketuvaaka Vaiyaadhu Ulakam Natuvaaka
Nandrikkan Thangiyaan Thaazhvu

Explanation
The great will not regard as poverty the low estate of that man who dwells in the virtue of equity

குறள் 118
சமன்செய்து சீர்தூக்குங் கோல்போல் அமைந்தொருபாற்
கோடாமை சான்றோர்க் கணி

விளக்கம்
ஒரு பக்கம் சாய்ந்து விடாமல் நாணயமான தாரசு முள் போல இருந்து நியாயம் கூறுவதுதான் உண்மையான நடுவுநிலைமை என்பதற்கு அழகாகும்

Couplet 118
To stand, like balance-rod that level hangs and rightly weighs,
With calm unbiassed equity of soul, is sages' praise

Transliteration
Samanseydhu Seerdhookkung Kolpol Amaindhorupaal
Kotaamai Saandrork Kani

Explanation
To incline to neither side, but to rest impartial as the even-fixed scale is the ornament of the wise

குறள் 119
சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா
உட்கோட்டம் இன்மை பெறின்

விளக்கம்
நேர்மையும் நெஞ்சுறுதியும் ஒருவர்க்கு இருந்தால் அவரது சொல்லில் நீதியும் நியாயமும் இருக்கும் அதற்குப் பெயர்தான் நடுவுநிலைமை

Couplet 119
Inflexibility in word is righteousness,
If men inflexibility of soul possess

Transliteration
Sorkottam Illadhu Seppam Orudhalaiyaa
Utkottam Inmai Perin

Explanation
Freedom from obliquity of speech is rectitude, if there be (corresponding) freedom from bias of mind

குறள் 120
வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்
பிறவும் தமபோல் செயின்

விளக்கம்
பிறர் பொருளாக இருப்பினும் அதனைத் தன் பொருளைப் போலவே கருதி நேர்மையுடன் வாணிகம் செய்தலே வணிக நெறியெனப்படும்

Couplet 120
As thriving trader is the trader known,
Who guards another's interests as his own

Transliteration
Vaanikam Seyvaarkku Vaanikam Penip
Piravum Thamapol Seyin

Explanation
The true merchandize of merchants is to guard and do by the things of others as they do by their own

 
Top