திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : ஈ.கை/Eekai

இயல்/Iyal : இல்லறவியல்/Illaraviyal

பால்/Paal : அறத்துப்பால்/Araththuppaal

குறள் 221
வறியார்க்கொன் றீவதே ஈகைமற் றெல்லாங்
குறியெதிர்ப்பை நீர துடைத்து

விளக்கம்
இல்லாதவர்க்கு வழங்குவதே ஈகைப் பண்பாகும் மற்றவர்களுக்கு வழங்குவது என்பது ஏதோ ஓர் ஆதாயத்தை எதிர்பார்த்து வழங்கப்படுவதாகும்

Couplet 221
Call that a gift to needy men thou dost dispense,
All else is void of good, seeking for recompense

Transliteration
Variyaarkkondru Eevadhe Eekaimar Rellaam
Kuriyedhirppai Neera Thutaiththu

Explanation
To give to the destitute is true charity All other gifts have the nature of (what is done for) a measured return

குறள் 222
நல்லா றெனினுங் கொளல்தீது மேலுலகம்
இல்லெனினும் ஈதலே நன்று

விளக்கம்
பிறரிடமிருந்து நல்வழியில் பொருளைப் பெற்றாலும் அது பெருமையல்ல; சிறுமையே ஆகும் கொடை வழங்குவதால் மேலுலகம் என்று சொல்லப்படுவது கிட்டிவிடப் போவதில்லை; எனினும் பிறர்க்குக் கொடுத்து வாழ்வதே சிறந்த வாழ்க்கையாகும்

Couplet 222
Though men declare it heavenward path, yet to receive is ill;
Though upper heaven were not, to give is virtue still

Transliteration
Nallaaru Eninum Kolaldheedhu Melulakam
Illeninum Eedhale Nandru

Explanation
To beg is evil, even though it were said that it is a good path (to heaven) To give is good, even though it were said that those who do so cannot obtain heaven

குறள் 223
இலனென்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈதல்
குலனுடையான் கண்ணே யுள

விளக்கம்
தமக்குள்ள வறுமைத் துன்பத்தைக் காட்டிக்கொள்ளாமல் பிறருக்கு ஈவது உயர்ந்த குடிப்பிறந்தவரின் பண்பாகும்

Couplet 223
I've nought' is ne'er the high-born man's reply;
He gives to those who raise themselves that cry

Transliteration
Ilanennum Evvam Uraiyaamai Eedhal
Kulanutaiyaan Kanne Yula

Explanation
(Even in a low state) not to adopt the mean expedient of saying "I have nothing," but to give, is the characteristic of the mad of noble birth

குறள் 224
இன்னா திரக்கப் படுதல் இரந்தவர்
இன்முகங் காணு மளவு

விளக்கம்
ஈதல் பண்புடையவர்க்குத் தம்மை நாடி வரும் இரவலரின் புன்னகை பூத்த முகத்தைக் கண்டு இன்புறும் வரையில், அவருக்காக இரக்கப்படுவதும் ஒரு துன்பமாகவே தோன்றும்

Couplet 224
The suppliants' cry for aid yields scant delight,
Until you see his face with grateful gladness bright

Transliteration
Innaadhu Irakkap Patudhal Irandhavar
Inmukang Kaanum Alavu

Explanation
To see men begging from us in disagreeable, until we see their pleasant countenance

குறள் 225
ஆற்றுவா ராற்றல் பசியாற்றல் அப்பசியை
மாற்றுவா ராற்றலிற் பின்

விளக்கம்
பசியைப் பொறுத்துக் கொள்ளும் நோன்பைக் கடைப்பிடிப்பதைவிடப் பசித்திருக்கும் ஒருவருக்கு உணவு அளிப்பதே சிறந்ததாகும்

Couplet 225
Mid devotees they're great who hunger's pangs sustain,
Who hunger's pangs relieve a higher merit gain

Transliteration
Aatruvaar Aatral Pasiaatral Appasiyai
Maatruvaar Aatralin Pin

Explanation
The power of those who perform penance is the power of enduring hunger It is inferior to the power of those who remove the hunger (of others)

குறள் 226
அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன்
பெற்றான் பொருள்வைப் புழி

விளக்கம்
பட்டினி எனச் சொல்லி வந்தவரின் பசியைத் தீர்ப்பது வீண் போகாது அதுவே, தான் தேடிய பொருளைப் பிற்காலத்தில் உதவுவதற்கு ஏற்பச் சேமித்து வைக்கக்கூடிய கருவூலமாகும்

Couplet 226
Let man relieve the wasting hunger men endure;
For treasure gained thus finds he treasure-house secure

Transliteration
Atraar Azhipasi Theerththal Aqdhoruvan
Petraan Porulvaip Puzhi

Explanation
The removal of the killing hunger of the poor is the place for one to lay up his wealth

குறள் 227
பாத்தூண் மரீஇ யவனைப் பசியென்னுந்
தீப்பிணி தீண்ட லரிது

விளக்கம்
பகிர்ந்து உண்ணும் பழக்கம் உடையவர்களைப் பசியென்னும் கொடிய நோய் அணுகுவதில்லை

Couplet 227
Whose soul delights with hungry men to share his meal,
The hand of hunger's sickness sore shall never feel

Transliteration
Paaththoon Mareei Yavanaip Pasiyennum
Theeppini Theental Aridhu

Explanation
The fiery disease of hunger shall never touch him who habitually distributes his food to others

குறள் 228
ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல் தாமுடைமை
வைத்திழக்கும் வன்க ணவர்

விளக்கம்
ஏழை எளியோர்க்கு எதுவும் அளித்திடாமல் ஈ.ட்டிய பொருள் அனைத்தையும் இழந்திடும் ஈ.வு இரக்கமற்றோர், பிறர்க்கு வழங்கி மகிழ்வதில் ஏற்படும் இன்பத்தை அறியமாட்டாரோ?

Couplet 228
Delight of glad'ning human hearts with gifts do they not know.
Men of unpitying eye, who hoard their wealth and lose it so

Transliteration
Eeththuvakkum Inpam Ariyaarkol Thaamutaimai
Vaiththizhakkum Vanka Navar

Explanation
Do the hard-eyed who lay up and lose their possessions not know the happiness which springs from the pleasure of giving ?

குறள் 229
இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய
தாமே தமிய ருணல்

விளக்கம்
பிறர்க்கு ஈவதால் குறையக் கூடுமென்று, குவித்து வைத்துள்ளதைத் தாமே உண்ணுவது என்பது கையேந்தி இரந்து நிற்பதைக் காட்டிலும் கொடுமையானது

Couplet 229
They keep their garners full, for self alone the board they spread;-
'Tis greater pain, be sure, than begging daily bread

Transliteration
Iraththalin Innaadhu Mandra Nirappiya
Thaame Thamiyar Unal

Explanation
29 Solitary and unshared eating for the sake of filling up one's own riches is certainly much more

குறள் 230
சாதலின் இன்னாத தில்லை இனிததூஉம்
ஈத லியையாக் கடை

விளக்கம்
சாவு எனும் துன்பத்தைவிட வறியவர்க்கு எதுவும் வழங்க இயலாத மனத்துன்பம் பெரியது

Couplet 230
Tis bitter pain to die, 'Tis worse to live.
For him who nothing finds to give

Transliteration
Saadhalin Innaadha Thillai Inidhadhooum
Eedhal Iyaiyaak Katai

Explanation
Nothing is more unpleasant than death: yet even that is pleasant where charity cannot be exercised

 
Top