பாரதியார் கவிதைகள்/Bharathiyar Kavithaigal

வீணையடி நீ யெனக்கு/Veenaiyadi Nee Yenaku

பாடல் 1
பாயு மொளி நீ யெனக்கு,பார்க்கும் விழி நானுனக்கு,
தோயும் மது நீ யெனக்கு,தும்பியடி நானுனக்கு.
வாயுரைக்க வருகுதில்லை,வாழி நின்றன் மேன்மையெல்லாம்;
தூயசுடர் வானொளியே! சூறையமுதே!கண்ணம்மா!

வீணையடி நீ யெனக்கு,மேவும் விரல் நானுனக்கு;
பூணும் வடம் நீ யெனக்கு,புது வரிம் நானுனக்கு;
காணுமிடந்தோறு நின்றன் கண்ணி னொளி வீசுதடீ
மாணுடைய பேர ரசே! வாழ்வு நிலையே!கண்ணம்மா!

வான மழை நீ யெனக்கு வண்ண மயில் நானுனக்கு;
பான மடி நீ யெனக்கு,பாண்டமடி நானுனக்கு;
ஞான வொளி வீசுதடி,நங்கை நின் றன் சோதிமுகம்,
ஊனமறு நல்லழகே!ஊறு சுவையே!கண்ணம்மா!

வெண்ணிலவு நீ யெனக்கு,மேவு கடல் நானுனக்கு;
பண்ணு சுதி நீ யெனக்கு,பாட்டினிமை நானுனக்கு;
எண்ணியெண்ணிப் பார்த்திடிலோர் எண்ணமில்லை நின்சுவைக்கே;
கண்ணின் மணி போன்றவளே! கட்டியமுதே!கண்ணம்மா!

வீசு கமழ் நீ யெனக்கு,விரியுமலர் நானுனக்கு;
பேசுபொருள் நீ யெனக்கு,பேணுமொழி நானுனக்கு;
நேசமுள்ள வான்சுடரே! நின்னழகை யேதுரைப்பேன்?
ஆசை மதுவே!கனியே!அள்ளு சுவையே கண்ணம்மா!

காதலடி நீ யெனக்கு,காந்தமடி நானுனக்கு;
வேதமடி நீ யெனக்கு,வித்தையடி நானுனக்கு;
போதமுற்ற போதினிலே பொங்கி வருந் தீஞ்சுவையே!
நாதவடி வானவளே! நல்லஉயிரே கண்ணம்மா!

நல்லவுயிர் நீ யெனக்கு,நாடியடி நானுனக்கு;
செல்வமடி நீ யெனக்கு,சேமநிதி நானுனக்கு;
எல்லையற்ற பேரழகே!எங்கும் நிறை பொற்சுடரே!
முல்லைநிகர் புன்னகையாய்!மோதுமின்பமே!கண்ணம்மா!

Transliteration
Paayu moli nee yenaku, paarkum vizhi naanunakku
thoayum madhu nee yenaku, thumpiyadi naanunakku.
vaayuraikavaruguthillai, vaazhi nindran menmaiyellam
thooyasudar vaanoliye! sooraiyamuthe! kannamma!

veenaiuadi nee yenaku mevum viral naanunakku
poonum vadam nee yenaku puthu varim naanunakku
kaanumidanththoru nindran kanni noli veesuthadee
maanudaiya pera rase vaazhvu nilaiye! kannamma!

vaana mazhai nee yenaku vannamayil naanunakku
paana madi nee yenaku paandamadi naanunakku
nyaana voli veesuthadi nangai nindran sothimugam,
oonamaru nallazhage!ooru suvaiye!kannamma!

vennilavu nee yenaku, mevu kadal naanunakku
pannu suthinee yenaku,paattinimai naanunakku
yenniyennip paarthidilor yennamillai ninsuvaikke;
kannin mani poandravale! kattiyamuthe!kannamma!

veesu kamazh nee yenaku,viriyumalai naanunakku;
pesuporul nee yenaku,penumozhi naanunakku;
nwsamulla vaansudare!ninnazhagai yethuraippen?
aasai madhuve! kaniye!allu suvaiye kannamma!

Kaadhaladi nee yenaku,gaanthamadi naanunakku;
vethamadi nee yenaku, viththaiyadi naanunakku;
poathamutra poathinile pongi varunth theenjuvaiye!
naathavadi vaanavale! nalla uyire kannamma!

nallavuyir nee yenaku, naadiyadi naanunakku;
selvamadi nee yenaku, semanithi naanunakku;
yellaiyattra perazhage! yengum nirai porsudare!
mullainigar punnagaiyaai!modhuminbam! kannamma!

 
Top