பாரதியார் கவிதைகள்/Bharathiyar Kavithaigal

தேம்பாமை/Thembaamai

பாடல் 1
“வடகோடிங் குயர்ந்தென்னே, சாய்ந்தா லென்னே,
வான்பிறைக்குத் தென்கோடு” பார்மீ திங்கே
விடமுண்டுஞ் சாகாம லிருக்கக் கற்றால்,
வேறெதுதான் யாதாயின் எமக்கிங் கென்னே?
திடங்கொண்டு வாழ்ந்திடுவோம்,தேம்பல் வேண்டா;
தேம்புவதில் பயனில்லை,தேம்பி தேம்பி
இடருற்று மடிந்தவர்கள் கோடி கோடி
எதற்குமினி அஞ்சாதீர் புவியி லுள்ளீர்!

Transliteration
Vadakoding kuyarnthenne saainthaalenne
vaanpiraikkuth thengodu paarmee thinge
vidamundunj saagaama lirukkak katraal
verethuthaan yaathaayin yemakking kenne?
thidangondu vaazhnthiduvom thembal vendaa
thembuvathil payanillai thembi thembi
idaruttru madinnthavargal kodi kodi
yetharkumini anjaatheer puviyi lulleer!

 
Top