பாரதியார் கவிதைகள்/Bharathiyar Kavithaigal

தெளிவு/Thelivu

பாடல் 1
எல்லா மாகிக் கலந்து நிறைந்தபின்
ஏழைமை யுண்டோடா?-மனமே!
பொல்லாப் புழுவினிக் கொல்ல நினைத்தபின்
புத்தி மயக்க முண்டோ?

உள்ள தெலாமோர் உயிரென்று தேர்ந்தபின்
உள்ளங் குலைவ துண்டோ?-மனமே!
வெள்ள மெனப்பொழி தண்ணரு ளாழ்ந்தபின்
வேதனை யுண்டோடா?

சித்தி னியல்பு மதன்பெருஞ் சக்தியின்
செய்கையுந் தேர்ந்துவிட்டால்,-மனமே!
எத்தனை கோடி இடர்வந்து சூழினும்
எண்ணஞ் சிறிது முண்டோ?

செய்க செயல்கள் சிவத்திடை நின்றெனத்
தே னுரைத் தனனே;-மனமே!
பொய்கரு தாம லதன்வழி நிற்பவர்
பூதல மஞ்சுவரோ?

ஆன்ம வொளிக்கடல் மூழ்கித் திளைப்பவர்க
கச்ச முண்டோடா-மனமே?
தேன்மடை யிங்கு திறந்தது கண்டு
தேக்கித் திரிவமடா!

Transliteration
Yella maagik kalanthu nirainthapin
yezhaimai yundodaa?-maname!
pollaap puzhuvinik kolla ninaithapin
puththi mayakka mundo?

Ullathelaamor uyirendru thernthapin
ullang kulaiva thundo?-maname!
vella menappozhi thannaru laazhnthapin
vethanai yundodaa?

Siththiniyalpu madhanperunj sakthiyin
seigaiyunth thernthuvittaal -maname!
yeththanai kodi idarvanthu soozhinum
yennanj sirithu mundo?

Seiga seyalgal sivaththidai nindrenath
thenuraith thanane;-maname!
poigaru thaama lathanvazhi nirpavar
poodha manjuvaro?

Aanma volikkadal moozhkith thilaippavarga
kacha mundodaa-maname!
thenmadai yingu thiranthu kandu
thekkith thirivamadaa!

 
Top