பாரதியார் கவிதைகள்/Bharathiyar Kavithaigal

சினத்தின் கேடு/Sinathin Kedu

பாடல் 1
சினங்கொள்வார் தமைத்தாமே தீயாற் சுட்டுச்
செத்திடுவா ரொப்பாவார்; சினங்கொள் வார்தாம்
மனங்கொண்டு தங்கழுத்தைத் தாமே வெய்ய
வாள்கொண்டு கிழித்திடுவார் மானு வாராம்.
தினங்கொடி முறைமனிதர் சினத்தில் வீழ்வார்

சினம்பிறர்மேற் றாங்கொண்டு கவலையாகச்
செய்ததெணித் துயர்க்கடலில் வீழ்ந்து சாவார்

மாகாளி பராசக்தி துணையே வேண்டும்;
வையகத்தில் எதற்கும்இனிக் கவலை வேண்டா;
சாகாம லிருப்பதுநம் சதுரா லன்று;
சக்தியரு ளாலன்றோ பிறந்தோம் பார்மேல்?
பாகான தமிழினிலே பொருளைச் சொல்வேன்;
பாரீர்நீர் கேளீரோ,படைத்தோன் காப்பான்;
வேகாத மனங்கொண்டு களித்து வாழ்வீர்
மேதினியிலேதுவந்தால் எமக்கென் னென்றே.

Transliteration
Cinangolvaar thamaiththaame theeyaar suttuch
seththiduvaa roppaavaar sinangol vaarthaam
manangondu thangazhuthaith thaame veiya
vaalkondu kizhiththiduvaar maanu vaaraam
thinangogi muraimanithar sinathil veezhvaar

Sinampirarmer traangondu kavalaiyaagach
seitha thenith thuyarkkadalil veezhnthu saavaar

Maagaali paraasakthi thunaiye vendum
vaiyagathil yetharkum inik kavalai vendaa
saagaama liruppathunam sathuraa landru
sakthiyaru laalandro piranthom paarmel?
paagaana tamilinile porulaich solven
paaree rneer keleero padathon kaappan
vegaatha manangondu kalithu vaazhveer
methiniyile thuvanthaal yemakken nendre

 
Top