பாரதியார் கவிதைகள்/Bharathiyar Kavithaigal

பாப்பா பாட்டு/Papa Pattu

பாடல் 1
ஓடி விளையாடு பாப்பா! - நீ
ஓய்ந்திருக்க லாகாது பாப்பா!
கூடிவிளையாடு பாப்பா! - ஒரு
குழைந்தையை வையாதே பாப்பா!.

Transliteration
Odi vilayadu pappa! - Ni
oyntirukka lakattu pappa !
Koodi vilayadu pappa! - oru
kulanthaiyai vaiyaathe pappa !.

பாடல் 2
சின்னஞ் சிறுகுருவி போலே - நீ
திரிந்து பறந்துவா பாப்பா!
வன்னப் பறவைகளைக் கண்டு - நீ
மனதில் மகிழ்ச்சிகொள்ளு பாப்பா!

Transliteration
Cinnan cirukuruvi pola - nee
Thirinthu paranthu va pappa!
Vannap paravaigalaik kandu - Nee
Manathil makilccikollu pappa !

பாடல் 3
கொத்தித் திரியுமந்தக் கோழி - அதைக்
கூட்டி விளையாடு பாப்பா!
எத்தித் திருடுமந்தக் காக்காய் - அதற்கு
இரக்கப் படவேணும் பாப்பா!

Transliteration
Kotthith thiriumanthak koli - Athaik
kootti vilayadu pappa!
Yetthith thirudumanthak kakkai - Atharku
irakkap patavenum pappa!

பாடல் 4
பாலைப் பொழிந்து தரும், பாப்பா! - அந்தப்
பசுமிக நல்லதடி பாப்பா!
வாலைக் குழைத்துவரும் நாய்தான் - அது
மனிதர்க்குத் தோழனடி பாப்பா!

Transliteration
Paalaip polinthu tharum, pappa!-Anthap
Pasumiga nallathadi pappa!
Vaalaik kulaitthuvarum Naithan - Athu
Manitharkkuth Tholanadi pappa!

பாடல் 5
வண்டி இழுக்கும் நல்ல குதிரை, - நெல்லு
வயலில் உழுதுவரும் மாடு,
அண்டிப் பிழைக்கும் நம்மை ஆடு, - இவை
ஆதரிக்க வேணுமடி பாப்பா!

Transliteration
Vandi Elukkum Nalla Kuthirai , - Nellu
Vayalil Uluthuvarum Maadu ,
Antip Pilaikkum Nammai Aadu, - Ivai
Aatharikka Venumati pappa!

பாடல் 6
காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு - பின்பு
கனிவு கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு
மாலை முழுதும் விளையாட்டு - என்று
வழக்கப் படுத்திக்கொள்ளு பாப்பா!

Transliteration
Kalai Elunthavudan patippu - Pinbu
Kanivu Kodukkum Nalla Paattu
Malai Muluvathum Vilaiyattu - Enru
Valakkap Padutthikkollu pappa !

பாடல் 7
பொய்சொல்லக் கூடாது பாப்பா! - என்றும்
புறஞ்சொல்ல லாகாது பாப்பா!
தெய்வம் நமக்குத்துணை பாப்பா! - ஒரு
தீங்குவர மாட்டாது பாப்பா!

Transliteration
Poisollak koodathu pappa! - Enrum
Puranjsolla laagathu pappa!
Theivam Namakkutthunai pappa! - Oru
Thinguvara Maattathu pappa!

பாடல் 8
பாதகஞ் செய்பவரைக் கண்டால் - நாம்
பயங்கொள்ள லாகாது பாப்பா!
மோதி மிதித்துவிடு பாப்பா! - அவர்
முகத்தில் உமிழ்ந்துவிடு பாப்பா!

Transliteration
Paathakanj Seipavaraik Kantaal - Naam
Payankolla llagathu pappa!
Mothi Mithitthuvidu pappa ! - Avar
Mugatthil Umilnthuvitu pappa!

பாடல் 9
துன்பம் நெருங்கிவந்த போதும் - நாம்
சோர்ந்துவிட லாகாது பாப்பா!
அன்பு மிகுந்த தெய்வ முண்டு - துன்பம்
அத்தனையும் போக்கிவிடும் பாப்பா!

Transliteration
Thunbam Nerungivantha Pothum - Naam
Sernthuvita laakathu pappa!
Anpu miguntha Theiva Mundu - Thunbam
Atthanaium Pogividum Pappa!

பாடல் 10
சோம்பல் மிகக்கெடுதி பாப்பா! - தாய்
சொன்ன சொல்லைத் தட்டாதே பாப்பா!
தேம்பி யழுங்குழந்தை நொண்டி - நீ
திடங்கொண்டு போராடு பாப்பா!

Transliteration
Sombal Migaketuthi pappa! - Tay
Sonna Sollaith Thattathe pappa!
Tempi Yalunkulanthai Nonti - Nee
Thitankondu Poraatu Pappa!

பாடல் 11
தமிழ்த்திரு நாடு தன்னைப் பெற்ற - எங்கள்
தாயென்று கும்பிடடி பாப்பா!
அமிழ்தில் இனியதடி பாப்பா! - நம்
ஆன்றோர்கள் தேசமடி பாப்பா!

Transliteration
Tamiltthiru Naadu Tannaip Petra - Engal
Tayenru Kummiyati Pappa!
Amilthil Eniyathati Pappa! - Nam
Aanrorgal Thesamati Pappa!

பாடல் 12
சொல்லில் உயர்வுதமிழ்ச் சொல்லே - அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா!
செல்வம் நிறைந்த ஹிந்துஸ் தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா!

Transliteration
Sollil Uyarvutamilc colle - Athat
Tholuthu Patittitati Pappa!
Selvam Niraintha Hintus Thanam - Atait
Thinamum Pugalntitati Pappa!

பாடல் 13
வடக்கில் இமயமலை பாப்பா! - தெற்கில்
வாழும் குமரிமுனை பாப்பா!
கிடக்கும் பெரிய கடல் கண்டாய் - இதன்
கிழக்கிலும் மேற்கிலும் பாப்பா!

Transliteration
Vatakkil Imayamalai Pappa!- Therkil
Vaalum Kumarimunai Pappa!
Kitakkum Periya katal kantay- itan
Kilakkilum Merkilum Pappa !

பாடல் 14
வேத முடையதிந்த நாடு - நல்ல
வீரர் பிறந்த திந்த நாடு
சேதமில் லாதஹிந்துஸ் தானம் - இதைத்
தெய்வமென்று கும்பிடடி பாப்பா!

Transliteration
Veta Mutaiatinta Natu - nalla
virar Piranta tinta natu
Setamil latahintus tanam - itait
Teyvamenru kummiyati pappa

பாடல் 15
சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா! - குலத்
தாழ்ச்சி உயர்ச்சி சொல்லல் பாவம்!
நீதி,உயர்ந்தமதி,கல்வி - அன்பு
நிறைய உடையவர்கள் மேலோர்.

Transliteration
Satikal illaiyati pappa! - kulat
talcci uyarcci sollal pavam!
Niti,uyartamati,kalvi- anpu
niraya utaiyavarkal melor.

பாடல் 16
உயிர்க ளிடத்தில் அன்பு வேணும் -தெய்வம்
உண்மையென்று தானறிதல் வேணும்
வயிர முடைய நெஞ்சு வேணும் - இது
வாழும் முறைமையடி பாப்பா!

Transliteration
Uyirka litattil anpu venum - Teyvam
unmaiyenru tanarital venum
vayira mutaia nenju venum - ithu
vaalum muraimaiyati pappa!

 
Top