பாரதியார் கவிதைகள்/Bharathiyar Kavithaigal

பகைவனுக்கருள்வாய்/Pagaivanukkarulvaai

பாடல் 1
பகைவனுக் கருள்வாய்-நன்னெஞ்சே!
பகைவனுக் கருள்வாய்!

புகை நடுவினில் தீயிருப்பதைப்
பூமியிற் கண்டோமே-நன்னெஞ்சே!
பூமியிற் கண்டோமே.
பகைநடுவினில் அன்புரு வானநம்
பரமன் வாழ்கின்றான்-நன்னெஞ்சே!
பரமன் வாழ்கின்றான். (பகைவ)

சிப்பியிலே நல்ல முத்து விளைந்திடுஞ்
செய்தியறியாயோ?-நன்னெஞ்சே!
குப்பையிலேமலர் கொஞ்சுங் குரக்கத்திக்
கொடி வளராதோ?-நன்னெஞ்சே! (பகைவ)

உள்ள நிறைவிலோர் கள்ளம் புகுந்திடில்
உள்ளம் நிறைவாமோ?-நன்னெஞ்சே
தெள்ளிய தேனிலோர் சிறிது நஞ்சையும்
சேர்த்தபின் தேனாமோ?-நன்னெஞ்சே! (பகைவ)

வாழ்வை நினைத்தபின் தாழ்வை நினைப்பது
வாழ்வுக்கு நேராமோ?-நன்னெஞ்சே!
தாழ்வு பிறர்க்கெண்ணத் தானழிவா னென்ற
சாதிரங் கேளாயோ?-நன்னெஞ்சே! (பகைவ)

போருக்கு வந்தங் கெதிர்த்த கவுரவர்
போலவந் தானுமவன்-நன்னெஞ்சே!
நேருக் கருச்சுனன் தேரிற் கசைகொண்டு
நின்றதுங் கண்ணனன்றோ?-நன்னெஞ்சே! (பகைவ)

தின்ன வரும்புலி தன்னையும அன்பொடு
சிந்தையிற் போற்றிடுவாய்-நன்னெஞ்சே!
அன்னை பராசக்தி யவ்வுரு வாயினள்
அவளைக் கும்பிடுவாய்-நன்னெஞ்சே! (பகைவ)

Transliteration
Pagaivanuk karulvaai-nanneje!
pagaivanuk karulvaai!

Pugai naduvinil theeyiruppathaip
poomiyir kandome-nanneje!
poomiyir kandome
pagainaduvinil anburu vaananam
paraman vaazhkindraan-nanneje!
paraman vaazhkindraan (Pagaiva)

Sippiyile nalla muthu vilainthidunj
seithiyariyaayo?-nanneje!
kuppaiyile malar konjung kurakkthik
kodi valaraatho?-nanneje! (Pagaiva)

Ulla niraivilor kallam pugunthidil
ullam niraivaamo?-nanneje!
thelliya thenilor sirithu nanjaiyum
serththapin thenaamo?-nanneje! (Pagaiva)

Vaazhvai ninaththapin thaazhvai ninaippathu
vaazhnukku neraamo?-nanneje!
thaazhvu pirarkkennath thaanazhivaa nentra
saathing kelaayo?-nanneje! (Pagaiva)

Porukku vanthang kethirththa kavuravar
polavanth thaanumavan-nanneje!
neruk karuchunen tehrir kasaikondu
nintrathung kannantro?-nanneje! (Pagaiva)

Thinna varumpuli thannaiyum anpodu
sinthayir pottriduvaai-nanneje!
annai paraasakthi yavvuru vaayinal
avalaik kumbiduvaai-nanneje! (Pagaiva)

 
Top