பாரதியார் கவிதைகள்/Bharathiyar Kavithaigal

கற்பனையூர்/Karpaniyur

பாடல் 1
கற்பனை யூரென்ற நகருண்டாம்-அங்கு
கந்தர்வா விளையாடு வராம்
சொப்பன நாடென்ற சுடர்நாடு-அங்கு
சூழ்நதவர் யாவர்க்கும் பேருவகை.

திருமனை யிதுகொள்ளைப் போர்க்கப்பல்-இது
ஸ்பானியக் கடலில் யாத்திரை போம்
வெருவுற மாய்வார் பலார்கடலில்-நாம்
மீளவும் நம்மூர் திரும்புமுன்னே.

அந்நகர் தனிலோர் இளவரசன்-நம்மை
அன்பொடு கண்டுரை செய்திடுவான்;
மன்னவன் முத்தமிட் டெழுப்பிடவே-அவன்
மனைவியும் எழுந்தங்கு வந்திடுவாள்.

எக்கால மும்பெரு மகிழ்ச்சி-யங்கே
எவ்வகைக் கவலையும் போரு மில்லை,
பக்குவத் தயிலை நீர்குடிபோம்-அங்குப்
பதுமைகைக் கிண்ணத்தில் அளித்திடவே.

இன்னமு திற்கது நேராகும்-நம்மை
யோவான் விடுவிக்க வருமளவும்,
நன்னக ரதனிடை வாழ்ந்திடுவோம்-நம்னை
நலித்திடும்பே யங்கு வாராதே.

குழந்தைகள் வாழ்ந்திடும் பட்டணங்காண்-அங்கு
கோல்பந்து யாவிற்கு முயிருண்டாம்
அழகிய பொமுடி யரசிகளாம்-அன்றி
அரசிளங் குமரிகள் பொம்மையெலாம்.

செந்தோ லசுரனைக் கொன்றிடவே-அங்கு
சிறுவிற கெல்லாம் சுடர்மணிவாள்.
சந்தோஷத்துடன் செங்கலையும்-அட்டைத்
தாளையுங் கொண்டங்கு மனைகட்டுவோம்.

கள்ளரவ் வீட்டினுட் புகுந்திடவே-வழி
காண்ப திலாவகை செய்திடுவோம்-ஓ
பிள்ளைப் பிராயத்தை இழந்தீரே!-நீர்
பின்னுமந் நிலைபெற வேண்டீரோ?

குழந்தைக ளாட்டத்தின் கனவையெல்லாம்-அந்தக்
கோலநன் னாட்டிடைக் காண்பீரே!
இழந்தநல் லின்பங்கள் மீட்குறலாம்-நீர்
ஏகுதிர் கற்பனை நகரினுக்கே.

Transliteration
Karpani yurendra nagarundaam angu
kantharvaa vilaiyaadu varaam
soppana naadentra sudarnaadu-angu
soozhnthavar yaavarkkum peruvagai

Thirumanai yithukolgaip porkkappal-ithu
ispaaniyak kadalil yaathirai pom
veruvura maaivaar palaarkadalil-naam
meelavum nammorthirumbumunne

Annagar thanilor ilavarasan-nammai
apodu kandurai seithiduvan;
mannavan muththamit tezhuppidave-avan
manaiviyum yezhunthangu vanthiduvaal

Yekkaala mumperu mahizhchi-yange
yevvakak kavalaiyum poru millai
pakkuvath thayilai neerkudi pom-angup
pathumaik kinnaththil aliththidave

Innamu thirkathu neraagum-nammai
yovaan viduvikka varumalavum
nannaga rathanidai vaazhnthiduvom-nammai
naliththidumbe yangu vaaraathe

Kuzhanthaigal vaazhnthidum pattanangaan-angu
goal panthu yaavirku muyirundaam
azhakiya pomudi yarasigalaam-andri
arasilang kumarigal pommaiyelaam

Sentho lasuranaik kondridave-angu
siruvira kellam sudarmanivaal
santhoshaththudan sengalaiyum-attaith
thaalaiyug kondangu manaikattuvom

Kallarav veetinut pugunthidave-vazhi
kaanba thilaavagai seithiduvom-o
pillaip piraayathai izhantheere!-neer
pinnumanth nilaipera vendeero?

Kuzhanthaiga laattaththin kanavaiyellam-anthak
kolanan naattinaik kaanpeero!
izhanthanal linbangal meetkuralaam-neer
yeguthir karpanai nagarinukke

 
Top