பாரதியார் கவிதைகள்/Bharathiyar Kavithaigal

பக்தி்/Bhakthi

பாடல் 1
ராகம்-பிலஹரி

பல்லவி

பக்தியினாலே-தெய்வ-பக்தியினாலே

சரணங்கள்

பக்தியினாலே-இந்தப்
பாரினிலெய்திடும் மேன்மைகள் கேளடி!
சித்தந் தெளியும்,-இங்கு
செய்கை யனைத்திலும் செம்மை பிறந்திடும்,
வித்தைகள் சேரும்,-நல்ல
வீர ருறவு கிடைக்கும்-மனத்திடைத்
தத்துவ முண்டாம்,-நெஞ்சிற்
சஞ்சலம் நீங்கி உறுதி விளங்கும். (பக்தியினாலே)

காமப் பிசாசைக் -குதிக்
கால்கொண் டடித்து விழுத்திட லாகும்;இத்
தாமசப் பேயைக்-கண்டு
தாக்கி மடித்திட லாகும்;எந் நேரமும்
தீமையை எண்ணி-அஞ்சுந்
தேம்பற் பிசாசைத் திருகியெறிந்து பொய்ந்
நாம மில்லாத-உண்மை
நாமத்தினாலிங்கு நன்மை விளைந்திடும், (பக்தியினாலே)


ஆசையைக் கொல்வோம்,-புலை
அச்சத்தைக் கொன்று பொசுக்கிடுவோம்,கெட்டட
பாச மறுப்போம்,-இங்கு
பார்வதி சக்தி விளங்குதல் கண்டதை
மோசஞ் செய்யாமல்-உண்மை
முற்றிலுங் கண்டு வணங்கி வணங்கி யோர்
ஈசனைப் போற்றி-இன்பம்
யாவையு முண்டு புகழ்கொண்டு வாழ்குவம், (பக்தியினாலே)

சோர்வுகள் போகும்,-பொய்ச்
சுகத்தினைத் தள்ளிச் சுகம்பெற லாகும்,நற்
பார்வைகள் தோன்றும்,-மிடிப்
பாம்பு கடித்த விஷமகன் றேநல்ல
சேர்வைகள் சேரும்,-பல
செல்வங்கள் வந்து மகிழ்ச்சி விளைந்திடும்
தீர்வைகள் தீரும்,பலபல இன்பங்கள் சேர்ந்திடும், (பக்தியினாலே)

கல்வி வளரும்,-பல
காரியுங் கையுறும்,வீரிய மோங்கிடும்,
அல்ல லொழியும்-நல்ல
ஆண்மை யுண்டாகும்,அறிவு தெளிந்திடும்,
சொல்லுவதெல்லாம்-மறைச்
சொல்லினைப் போலப் பயனுள தாகும் மெய்
வல்லமை தோன்றும்,-தெய்வ
வாழ்க்கையுற்றே யிங்கு வாழ்ந்திடலாம்,உண்மைப் (பக்தியினாலே)

சோம்ப லழியும்-உடல்
சொன்ன படிக்கு நடக்கும்,முடி சற்றுங்
கூம்புத லின்றி-நல்ல
கோபுரம் போல நிமிர்ந்த நிலைபெறும்
வீம்புகள் போகும்-நல்ல
மேன்மையுண்டாகிப் புயங்கள் பருக்கும்,பொய்ப்
பாம்பு மடியும்-மெய்ப்
பரம் வென்று நல்ல நெறிகளுண்டாய் விடும். (பக்தியினாலே)

சந்ததி வாழும்,-வெறுஞ்
சஞ்சலங் கெட்டு வலிமைகள் சேர்ந்திடும்
இந்தப் புவிக்கே-இங்கொர்
ஈசனுண்டாயின் அறிக்கையிட் டேனுன்தன்
கந்த மலர்த்தாள்-துணை;
காதல் மகவு வளர்ந்திட வேண்டும்,என்
சிந்தை யறிந்தே-அருள்
செய்திட வேண்டும்’ என்றால் அருளெய்திடும் (பக்தியினாலே)

Transliteration

Raagam-pilahari

Pallavi

Pakthiyinaale-Dheiva-Pakthiyinaale

Saranangal

Pakthiyinaale-inthap
paarinileithidum-inthap
siththanth theliyum menmaigal keladi!
seigai yanaithilum semmai piranthidum,
viththaigal serum-nalla
veera ruravu kidaikkum-manathidaith
thaththuva mundaam-nenjir
sanjalam neengi uruthi vilangum (Pakthiyinaale)

Kaamap pisaasaik-kuthik
kaalkon dadiththu vizhuththida laagum;ith
thaamasap peyaik kandu
thaaki madithida laagum; yen neramum
theemaiyai yennai-anjunth
thembar pisaasaith thirugiyerinthu pointh
naama milaatha-unamai
naamathinaalingu nanmai vilaithidum (Pakthiyinaale)

Aasaiyaik kolvom,-puzhai
achchathaik kondru posukkiduvom ketta
paasa maruppom ingu
paarvathi sakthi vilanguthal kandathai
mosanj seiyaamal unmai
muttrilung pottri inbam
yaavaiyu mundu pagazhkondu vaazhguvom (Pakthiyinaale)

Sorvugal pogum poich
sugaththinaith thallich sugampera laagum nar
paarvaigal thondrum -midip
paambu kaditha vishamagan trenalla
servaigal serum -pala
selvangal vanthu mahizhchi vilainthidum
theervaigal theerum pala inbangal sernthidum, (Pakthiyinaale)

Kalvi valarum-pala
kaariyung kaiyurum veeriya mongkidum
alla lozhiyum-nalla
aanmai yundaagum arivu thelinthidum
solluvathellam maraich
sollinaip pola payanulla thaagum mei
vallamai thondrum dheiva
vaazhkaiyuttre yingu vaazhnthidalaam unmaip (Pakthiyinaale)

Somba lazhiyum udal
sonna padikku nadakkum mudi sattrung
koombutha lindri nalla
koburam pola nimirntha nilaiperum
veembugal pogum nalla
menmaiyundaakip puyangal parukkum poip
paambu vendru nalla merigalundaay vidum. (Pakthiyinaale)

Santhathi vaazhum-verunj
sanjalang kettu valimaigal sernthidum
inthap puvikke ingkor
eesanundaayin arikkaiyit tenunthan
kandha malaiththaal thunai
kaadhal magavu valarnthida vendum yen
sinthai yarinthe arul
seithida vendum yendraal aruleithidum (Pakthiyinaale)

 
Top