ஒளவையார் அருளிச்செய்த ஆத்திசூடி

ஆத்திச்சூடி/Aathichudi

வகர வருக்கம்/Vagara Varukkam

வல்லமை பேசேல்

99  வல்லமை பேசேல்

விளக்கம்
உன்னுடைய சாமர்த்தியத்தை நீயே புகழ்ந்து பேசாதே

Transliteration
Vallamai Pesel

English Translation
Don't self-praise.

வாதுமுற் கூறேல்

100  வாதுமுற் கூறேல்

விளக்கம்
பெரியோர்களிடத்தில் முறன் பட்டு வாதிடாதே

Transliteration
Vaathu Murkooral

English Translation
Don't gossip or spread rumor.

வித்தை விரும்பு

101  வித்தை விரும்பு

விளக்கம்
கல்வியாகிய நற்பொருளை விரும்பு

Transliteration
Vithai Virumbu

English Translation
Long to learn.

வீடு பெறநில்

102  வீடு பெறநில்

விளக்கம்
முக்தியை பெறுவதற்கான சன்மார்கத்திலே வாழ்க்கையை நடத்து

Transliteration
Veedu Pera Nil

English Translation
Work for a peaceful life.

உத்தமனாய் இரு

103  உத்தமனாய் இரு

விளக்கம்
உயர்ந்த குணங்கள் கொண்டவனாக வாழ்.

Transliteration
Uthanamai Iru

English Translation
Lead exemplary life.

ஊருடன் கூடிவாழ்

104  ஊருடன் கூடிவாழ்

விளக்கம்
ஊராருடன் நன்மை தீமைகளில் கலந்து வாழ்

Transliteration
Oorudan Koodi Vazh

English Translation
Live amicably.

வெட்டெனப் பேசேல்

105  வெட்டெனப் பேசேல்

விளக்கம்
யாருடனும் கத்தி வெட்டுப் போலக் கடினமாக பேசாதே

Transliteration
Vettena Pesel

English Translation
Don't be harsh with words and deeds.

வேண்டி வினைசெயேல்

106  வேண்டி வினைசெயேல்

விளக்கம்
வேண்டுமென்றே தீய செயல்களைச் செய்யாதே

Transliteration
Vendi Vinai Seyel

English Translation
Don't premeditate harm.

வைகறை துயிலெழு

107  வைகறை துயிலெழு

விளக்கம்
நாள்தோறும் சூரியன் உதிக்கும் முன்பே தூக்கத்தில் இருந்து எழுந்திரு

Transliteration
Vaigarai Thuyil Ezhu

English Translation
Be an early-riser.

ஒன்னாரைத் தேறேல்

108  ஒன்னாரைத் தேறேல்

விளக்கம்
பகைவர்களை நம்பாதே

Transliteration
Onnaarai Thaerael

English Translation
Never join your enemy.

ஓரஞ் சொல்லேல்

109  ஓரஞ் சொல்லேல்

விளக்கம்
எந்த வழக்கிலும் ஒருபுடைச் சார்பாக பேசாமல் நடுநிலையுடன் பேசு.

Transliteration
Oram Sollael

English Translation
Be impartial in judgement.

 
Top