ஒளவையார் அருளிச்செய்த ஆத்திசூடி

ஆத்திச்சூடி/Aathichudi

நகர வருக்கம்/Nagara Varukkam

நன்மை கடைப்பிடி

66  நன்மை கடைப்பிடி

விளக்கம்
நல்வினை செய்தலை எவ்வளவு இடையுறு வந்தாலும் உறுதியாகத் தொடரவும்

Transliteration
Nanmai Kadaipidi

English Translation
Adhere to the beneficial.

நாடு ஒப்பன செய்

67  நாடு ஒப்பன செய்

விளக்கம்
நாட்டில் உள்ள பலரும் ஒத்துக்கொள்ளத்தக்க நல்ல காரியங்களை செய்

Transliteration
Naadu Oppana Sei

English Translation
Do nationally agreeable.

நிலையிற் பிரியேல்

68  நிலையிற் பிரியேல்

விளக்கம்
உன்னுடைய நல்ல நிலையில் இருந்து என்றும் தாழ்ந்து விடாதே.

Transliteration
Nilaiyil Piriyel

English Translation
Don't depart from good standing.

நீர் விளையாடேல்

69  நீர் விளையாடேல்

விளக்கம்
வெள்ளத்தில் நீந்தி விளையாடாதே

Transliteration
Neer Vilayaadel

English Translation
Don't jump into a watery grave.

நுண்மை நுகரேல்

70  நுண்மை நுகரேல்

விளக்கம்
நோயைத் தரும் சிற்றுண்டிகளை அதிகமாக உண்ணாதே

Transliteration
Nunmai Nugarel

English Translation
Don't over snack.

நூல்பல கல்

71  நூல்பல கல்

விளக்கம்
அறிவை வளர்க்கும் பல நூல்களைப் படி

Transliteration
Nool Pala Kal

English Translation
Read lot of books.

நெற்பயிர் விளைவு செய்

72  நெற்பயிர் விளைவு செய்

விளக்கம்
நெற்பயிரை விளையச் செய்வதை உன் வாழ்க்கை தொழிலாகக் கொண்டு வாழ்.

Transliteration
Nerpayir Vilaivu Sei

English Translation
Do agriculture.

நேர்பட வொழுகு

73  நேர்பட வொழுகு

விளக்கம்
ஒழுக்கந் தவறாமல் நேர்வழியில் நட

Transliteration
Nerpada uzhugu

English Translation
Exhibit good manners always.

நைவினை நணுகேல்

74  நைவினை நணுகேல்

விளக்கம்
பிறர் வருந்தத் தகுந்த தீ வினைகளைச் செய்யாதே

Transliteration
Naivinai Nanugel

English Translation
Don't involve in destruction.

நொய்ய வுரையேல்

75  நொய்ய வுரையேல்

விளக்கம்
பயன் இல்லாத அற்ப வார்த்தைகளைப் பேசாதே.

Transliteration
Noyya Uraiyel

English Translation
Don't dabble in sleaze.

நோய்க்கிடங் கொடேல்

76  நோய்க்கிடங் கொடேல்

விளக்கம்
மிகுந்த உணவு உறக்கம் முதலியவற்றால் நோய்க்கு வழிவகை செய்யாதே.

Transliteration
Noikku Idam Kodel

English Translation
Avoid unhealthy lifestyle.

 
Top